نشست سوم : ضرورت ها و الزامات تحول سازمانی و رهبری در صندوق های بازنشستگی

ضرورت ها و الزامات تحول سازمانی و رهبری در صندوق های بازنشستگی

سخنران: دکتر ابراهیم شیخ – مدیر توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ارزیاب ارشد جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

مدیر جلسه و بحث کنندگان: آقای محمدرضا ترابی- معاون محترم اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ نشست: سه‌شنبه ۲۸/۰۷/۹۴

لینک دانلود گزارش نشست: گزارش نشست سوم

۷ ۵ ۶